Žiť ako Kristus

Stanovy občianskeho združenia Slovenská evanjelická aliancia

1. Názov a sídlo

1.1. Združenie nesie názov: Slovenská evanjelická aliancia
1.2. Skratka názvu združenia: SEA
1.3. Sídlo združenia: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava

2. Cieľ združenia

2.1. SEA je združením kresťanov (jednotliví členovia), cirkevných zborov, ako aj organizácií, skupín a hnutí (kolektívni členovia), ktorí súhlasia s vieroučným vyznaním uvedeným v Prílohe 1.
2.2. Cieľom SEA je najmä: byť platformou pre spoluprácu, koordinovať a uskutočňovať prípravu ako aj usporiadanie modlitebných, evanjelizačných, vzdelávacích a dobročinných akcií. Za tým účelom vydáva literatúru a iné podporné vzdelávacie materiály.
2.3. Reprezentuje kresťanov združených v SEA, predkladá kresťanské stanoviská a požiadavky cirkvám, vláde a verejnosti.
2.4. SEA nie je náboženskou spoločnosťou.
2.5. SEA vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.
2.6. SEA spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí.

3. Členstvo

Združenie má individuálne a kolektívne členstvo.
3.1. Individuálnym členom SEA sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa stotožňuje s cieľmi SEA.
3.2. Kolektívnym členom sa môže stať zbor, organizácia, skupina alebo hnutie, ktoré sa stotožňuje s cieľmi SEA.
3.3. Členstvo v SEA vzniká na základe písomnej prihlášky a je schválené členským zhromaždením.
3.4. Členské zhromaždenie môže zvoliť za čestných členov združenia významné osobnosti, ktoré majú zásluhy v oblastiach súvisiacich s činnosťou združenia.
3.5. Členstvo zaniká:
a) úmrtím (u individuálnych členov)
b) zánikom (u kolektívnych členov)
c) písomným oznámením o vystúpení zo SEA
d) vylúčením, o ktorom rozhoduje členské zhromaždenie. Vylúčenie sa uskutoční v prípade závažného konania a postojov odporujúcim zásadám SEA a kresťanského života a taktiež pre dlhodobú nečinnosť alebo stratu záujmu.

4. Práva a povinnosti členov

Člen má právo najmä:
4.1. zúčastňovať sa na činnosti združenia,
4.2. hlasovať na členskom zhromaždení,
4.3. byť volený do orgánov združenia,
4.4. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
4.5. byť informovaný o činnosti združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku združenia ako aj pripomienky k jeho celkovej činnosti,
4.6. každý člen má jeden hlas; právnické osoby majú 4 hlasy s právom hlasovať prostredníctvom svojho povereného zástupcu.

Povinnosti člena sú najmä:
4.7. konať v súlade s cieľmi združenia,
4.8. dodržiavať stanovy združenia a plniť uznesenia orgánov združenia,
4.9. platiť členské príspevky,
4.10. zúčastňovať sa na zasadnutiach členského zhromaždenia.

5. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) členské zhromaždenie
b) Rada
c) Revízna komisia
d) výbory sekcií, záujmových a miestnych skupín

6. Členské zhromaždenie

6.1. Členské zhromaždenie SEA je vrcholným orgánom a tvoria ho zástupcovia kolektívnych členov, sekcií a výborov, organizácií a hnutí ako aj jednotliví členovia.
6.2. Zvoláva ho najmenej raz do roka Rada SEA a to najmenej 30 dní pred dňom konania. Oznámenie o mieste, termíne a programe členského zhromaždenia zašle Rada združenia všetkým členom písomne alebo inými komunikačnými prostriedkami.
6.3. Členské zhromaždenie je uznášania schopné po uplynutí 15 minút od stanoveného začiatku pri takom počte prítomných, aký stanoví organizačný poriadok.
6.4. Členské zhromaždenie:
a) volí na dobu 5 rokov minimálne 5-člennú radu
b) určuje a schvaľuje koncepciu práce SEA
c) schvaľuje stanovy SEA a ich zmeny 2/3-vou väčšinou prítomných členov, ak bol takýto návrh vopred uvedený v oznámení o zvolaní členského zhromaždenia
d) rozhoduje o rozpustení združenia 2/3-vou väčšinou prítomných členov, ak bol taký návrh vopred uvedený v oznámení o zvolaní členského zhromaždenia
e) schvaľuje prácu Rady
f) podľa potreby volí a odvoláva jednotlivých členov Rady
g) volí dvojčlennú revíznu komisiu a schvaľuje ročnú uzávierku hospodárenia
h) na návrh Rady organizuje činnosť združenia do pracovných sekcií
i) schvaľuje prijatie a rozhoduje o vylúčení členov
j) schvaľuje prijatie a rozhoduje o vylúčení záujmových a miestnych skupín

7. Rada

7.1. Rada SEA má minimálne 5 členov: predsedu, generálneho sekretára, pokladníka a ďalších členov. Členmi Rady môžu byť len individuálni členovia.
7.2. Na pokyn predsedu Radu zvoláva generálny sekretár.
7.3. Rada sa schádza najmenej dvakrát do roka.
7.4. Ak sa člen Rady bez ospravedlnenia nezúčastní riadne zvolanej schôdze viac ako 3 razy, prestáva byť členom Rady.
7.5. Rada je uznášania schopná pri nadpolovičnej účasti členov. Rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov má predseda dva hlasy.
7.6. Jej úlohou je:
a) zaisťovať plnenie uznesenia členského zhromaždenia
b) pripravovať program pre činnosť miestnych skupín
c) koordinovať akcie príbuzného charakteru a navrhovať členskému zhromaždeniu organizovanie činnosti do pracovných sekcií
d) viesť hospodársku a administratívnu agendu
e) udržiavať kontakt s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí
f) rozhodovať o prijímaní a prepúšťaní zamestnancov a stanovovať ich pracovnú náplň
7.7. O priebehu členských zhromaždení a zasadnutí Rady sa vedie písomný zápis. Za zápis zodpovedá generálny tajomník. Zápis následne schvaľuje orgán, ktorého sa zápis týka.

8. Štatutárny orgán

8.1. Štatutárnym orgánom združenia sú predseda a generálny sekretár, ktorí zastupujú SEA navonok samostatne a rovnocenne.
8.2. Obaja majú spolu s pokladníkom oprávnenie disponovať finančnými prostriedkami združenia.
8.3. Bežné listiny podpisujú každý jednotlivo, pri záväzných listinách je potrebný podpis obidvoch. Dôležité rozhodnutia o majetku združenia robia len so súhlasom Rady.

9. Revízna komisia

9.1. Revízna komisia je dvojčlenná. Kontroluje priebežne hospodárenie SEA a najmenej raz do roka podáva správu o hospodárení Rade a členskému zhromaždeniu.
9.2. Člen revíznej komisie nemôže byť súčasne členom Rady.
9.3. Funkčné obdobie revíznej komisie je päť rokov.

10. Zásady hospodárenia

10.1. SEA je právnickou osobou a je oprávnená nadobúdať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, ktorý spravuje Rada SEA.
10.2. Výšku členských príspevkov individuálnych a kolektívnych členov určuje členské zhromaždenie.
10.3. Zdrojom príjmov SEA sú najmä dobrovoľné dary členov a priaznivcov, granty, dotácie a výnosy z organizovaných podujatí.
10.4. Predseda a generálny sekretár robia dôležité rozhodnutia o majetku združenia len so súhlasom Rady.

11. Sekcie, záujmové a miestne skupiny

11.1. Sekcie, záujmové a miestne skupiny sa vytvárajú predovšetkým tam, kde je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov združenia. Sekcie a záujmové skupiny, ktoré do sekcie patria, ako aj miestne skupiny najmenej raz do roka podajú správu o svojej činnosti predsedovi združenia.
11.2. Miestna alebo záujmová skupina podá žiadosť o prijatie Rade a po prijatí členským zhromaždením jej najmenej raz do roka podá správu o svojej činnosti.
11.3. Ak miestna alebo záujmová skupina skončí svoju činnosť, ohlási svoj zánik Rade.
11.4. V prípade, že miestna alebo záujmová skupina nepodá správu o svojej činnosti viac ako 3 razy, prestáva byť kolektívnym členom SEA.
11.5. Miestna alebo záujmová skupina si volí minimálne dvojčlenný výbor, ktorý dohliada na činnosť tak, aby spĺňala ciele SEA.

12. Zánik združenia

12.1. O rozpustení združenia rozhoduje členské zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov a je uznášania schopné po uplynutí 15 minút od stanoveného začiatku, ak bol taký návrh vopred uvedený v oznámení o zvolaní členského zhromaždenia (pozri bod 6.4.d)
12.2. Členské zhromaždenie je súčasne povinné rozhodnúť o spôsobe likvidácie majetku združenia.

13. Záverečné ustanovenie
Tieto stanovy boli schválené členským zhromaždením dňa 27.10.2018 a nadobúdajú účinnosť
dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.