Žiť ako Kristus

1. Názov a sídlo

Združenie nesie názov: Evanjelická aliancia v SR
Skratka názvu združenia: EA v SR
Sídlo združenia: Košice
Poštová adresa: Zvonárska 23, 040 01 Košice

2. Cieľ združenia

Evanjelická aliancia je združením jednotlivcov kresťanov, cirkevných zborov, ako aj organizácií a hnutí (kolektívni členovia) evanjelického vyznania. Cieľom EA je najmä: byť platformou pre spoluprácu, koordinovať a uskutočnovať prípravu, ako aj usporiadanie modlitebných, evanjelizačných, vzdelávacích a dobročinných akcií; za tým účelom vydávať literatúru a iné podporné vzdelávacie materiály, ako aj organizovať záujmové skupiny (sekcie). Reprezentovať kresťanov združených v EA, predkladať kresťanské stanoviská a požiadavky cirkvám, vláde a verejnosti. EA v SR nie je cirkvou ani náboženskou spoločnostou. EA v SR nesleduje ziskové ciele. EA v SR vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky.

3. Členstvo

Združenie má individuálne a kolektívne členstvo. Individuálnym členom EA sa môže statosoba staršia ako 18 rokov; kolektívnym členom sa môže stať zbor, organizácia alebo hnutie, ktoré sa stotožňujú s cieľmi EA. Členstvo v EA v SR vzniká na základe písomnej prihlášky a je schválené členským zhromaždením. Členstvo zaniká:
a) úmrtím (u individuálnych členov)
b) zánikom (u kolektívnych členov)
c) písomným oznámením o vystúpení z EA
d) vylúčením, o ktorom rozhoduje členské zhromaždenie. Vylúčenie sa uskutoční v prípade závažného jednania a postojov odporujúcim zásadám EA v SR a kresťanského života. Taktiež pre dlhodobú nečinnosť a stratu záujmu.

4. Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) členské zhromaždenia EA v SR
b) rada EA v SR
c) výbory sekcií a miestnych skupín EA v SR

5. Členské zhromaždenie

Členské zhromaždenie EA v SR je vrcholným orgánom a tvoria ho delegovaní zástupcovia kolektívnych členov, sekcií a výborov, organizácií a hnutí a členovia – jednotlivci. Zvoláva ho najmenej raz do roka Rada EA v SR, a to najmenej 14 dní vopred. Všetci funkcionári EA v SR a kolektívni členovia sa pozývajú písomne. Členské zhromaždenie je uznášaniaschopné po uplynutí 15 minút od stanoveného začiatku pri takom počte prítomných, aký stanoví organizačný poriadok. Členské zhromaždenie:
a) volí na dobu 3 rokov sedemčlennú až deväťčlennú radu (predsedu, tajomníka,pokladníka a ostatných členov)
b) určuje a schvaľuje koncepciu práce EA
c) schvaľuje stanovy EA a ich zmeny (2/3 väčšinou, ak bol takýto návrh vopred uvedený v oznámení o zvolaní členského zhromaždenia)
d) rozhoduje o rozpustení združenia (2/3 väčšinou, ak bol taký návrh vopred uvedený v oznámení o zvolaní členského zhromaždenia)
e) schvaľuje prácu rady
f) podľa potreby volí a odvoláva jednotlivých členov rady
g) volí dvojčlennú revíznu komisiu a schvaľuje ročnú uzávierku hospodárenia
h) schvaľuje prijímanie a rozhoduje o vylúčení členov

6. Rada EA v SR

Rada EA má 7 až 9 členov, predsedu, tajomníka, pokladníka a ďalších členov. Členmi rady môžu byť len individuálni členovia. Rada sa s chádza najmenej dvakrát do roka. Na pokyn predsedu ju zvoláva tajomník. Ak sa člen rady EA v SR bez ospravedlnenia nezúčastní riadne zvolanej schôdze viac ako 3x, prestáva byť členom rady EA v SR. Je uznášania schopná pri nadpolovičnej účasti členov rady. Jej úlohou je:
a) zaistovať plnenie uznesenia členského zhromaždenia
b) pripravovať program pre činnosť miestnych skupín
c) koordinovať akcie príbuzného charakteru
d) viesť hospodársku a administratívnu stránku práce
e) udržiavať kontakt s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí
f) rozhodovať o prijímaní a prepúštaní zamestnancov a stanovovať ich pracovnú nápln

7. Štatutárny orgán EA

Štatutárnym orgánom združenia sú predseda a tajomník. Tajomník má oprávnenie disponovať finančnými prostriedkami na účte združenia. Bežné listiny podpisujú každý jednotlivo, pri záväzných listinách je potrebný podpis obidvoch.

8. Revízna komisia

Revízna komisia je dvojčlenná. Kontroluje priebežne hospodárenie EA v SR a najmenej raz do roka podáva správu o svojej činnosti rade a členskému zhromaždeniu.

9. Zásady hospodárenia

EA v SR je právnickou osobou a je oprávnená nadobúdať hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Ten spravuje rada EA. Výšku členských príspevkov individuálnych a kolektívnych členov určuje členské zhromaždenie. Zdrojom príjmov EA sú tiež dobrovoľné dary členov a priaznivcov, granty, dotácie a výnosy z organizovaných podujatí. Predseda a tajomník robia dôležité rozhodnutia o majetku združenia len so súhlasom rady.

10. Sekcie, záujmové a miestne skupiny

Sekcie, záujmové a miestne skupiny sa vytvárajú predovšetkým tam, kde je to vhodné z hľadiska plnenia cieľov združenia. Svoj vznik resp. zánik oznamujú rade EA v SR a najmenej raz do roka jej podávajú správu o svojej činnosti. Každá skupina EA v SR si volí najmenej trojčlenný výbor, ktorý dohliada na činnosť tak, aby spĺňala ciele EA v SR.

11. Zápis

O priebehu členských zhromaždení a zasadaniach rady sa vedie písomný zápis. Za zápis zodpovedá tajomník. Zápis následne schvaľuje orgán, ktorého sa zápis týka.

12. Náhradné rozhodovanie

Rozhodnúť o záležitostiach, ktoré sú v právomoci členského zhromaždenia EA v SR alebo rady EA v SR je možné v naliehavých prípadoch i písomne. Vec musí byť predložená všetkým členom EA v SR alebo rady EA v SR a k prijatiu rozhodnutia je potrebný zhodný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov EA v SR alebo rady EA v SR. Náhradným rozhodovaním nie je možné rozhodovať o zrušení EA v SR.

13. Zánik združenia

O rozpustení združenia rozhoduje členské zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Členské zhromaždenie je súčasne povinné rozhodnúť o spôsobe likvidácie majetku združenia.

 

Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dnom schválenia členským zhromaždením dňa 17. 06. 2006 v Košiciach. Týmto sa rušia stanovy občianskeho združenia Evanjelická aliancia v Slovenskej republike, registrovaného na Ministerstve vnútra SR zo dňa 30.1.1992. pod číslom spisu: WS/1-900/90-5016 v neskorších zneniach.