Nedeľa, 25 jún 2017
 
Titulná strana  
 
Hlavné menu
Titulná strana
Stanovy
Kontakt
Aktuality
Akcie
Vyhľadať na stránke
Odkazy na weby
Archív
Sekcie EA
Sekcia modlitieb
Evanjelizácia a misia
Podpora rodinného života
Podpora zborového života
Miestne skupiny EA
Najčítanejšie
Krátke správy

vyšla kniha

Image
>> viac

.pdf Ukážka z knihy

 
Nové správy
 
verejné stanovisko
Piatok, 13 september 2013

Vec: verejné stanovisko k otázke nového definovania spoločenských právnych vzťahov osôb so zmenenou sexuálnou identitou

 1. 1. Spoločenské a právne normy v každej kultúre majú náboženský pôvod. Nábožensky neutrálny hodnotový a spoločensko politický systém nejestvuje. Obraz človeka, ktorý je definovaný v základných zákonoch našej kultúry vychádza zo židovsko kresťanského obrazu človeka. Tento obraz podobne ako aj v iných monoteistických náboženstvách (napr. islam) a v súlade s neskoršími vedeckými zisteniami genetiky, pozná pri človeku len dve pohlavia: muža a ženu.
 2. 2. Vyhlasujeme, že sme hlboko presvedčení, že pred Bohom sú rovní všetci ľudia, bez ohľadu na to aká je ich sexuálna identita. Sme presvedčení, že najväčším prikázaním medzi ľuďmi je láska. Z nej vyplýva aj naša ochota načúvať potrebám ľudí, aj tých, ktorí žijú v akýchkoľvek ťažkostiach, sú diskriminovaní alebo ináč trpia. Sme presvedčení že cestou na zmiernenie utrpenia ľudí s problémami sexuálnej identity nie je cesta zastierania pravdy či vytváranie falošných nádejí vkladaných do napr. zmeny pohlavia a pod.
 3. 3. Kritické myslenie a rozvoj kritického myslenia je základom pokroku našej kultúry. Preto aj my si osobujeme tento postoj a na základe náboženského a prírodovedeckého poznania genetiky vyjadrujeme, že jestvujú len dve pohlavia. Zatiaľ nebol verejnosti predložený kriticky overiteľný vedecký, najmä z genetiky vychádzajúci fakt, ktorý by preukazoval, že jestvujú aj iné pohlavia okrem muža a ženy. Názory na existenciu, usporiadanie, či novú definíciu pohlaví, ktoré neunesú verejné kritické overenie a zároveň odporujú vedeckému poznaniu pokladáme za nebezpečnú mystifikáciu a zavádzanie, ktoré ohrozuje najmä ľudí s poruchou sexuálnej orientácie, ktorým predkladá domnienky ako fakty a tým ich uvádza do omylu. Vytváranie právnych noriem vychádzajúcich z neoverených a nekritizovateľných mýtov, ktoré odporujú prírodovedeckému poznaniu patrí do temnej minulosti istej, už raz prekonanej etapy našej kultúry. Návrat k takýmto postupom v podobe vytvárania nových mýtov o existencii iných druhov ľudí ako muži a ženy (podľa tzv. gender kultúry) pokladáme za nebezpečné zavádzanie verejnosti.
 4. 4. Dôležitou súčasťou našej kultúry, ktorá je najrozvinutejšia v celej známej histórii ľudstva je aj doteraz vyvinutý model vzťahu medzi pohlaviami realizujúci sa v manželstve muža a ženy. Narušenie noriem definujúcich tento vzťah naruší aj jeden z pilierov našej kultúry, ktorý zabezpečuje najmä transgeneračné odovzdávanie života a hodnôt. Preto vyjadrujeme dôvodné presvedčenie, že zásadná zmena týchto pravidiel (napr. iná definícia manželstva) odvodená len z aktuálnych ideologických zápasov, nie je oprávnená .
 5. 5. Na základe vyššie uvedeného žiadame všetky zložky verejnej moci v štáte, aby zabezpečovali čo najvyššiu možnú mieru spravodlivosti a vyhýbali sa vydávaniu zákonov, ktoré nevychádzajú z pravdivého obrazu sveta a človeka, aktuálne obrazu človeka ako muža a ženy. Podobne žiadame, aby sa tento problém nepoužíval v nečestnom politickom zápase.
 6. 6. Média žiadame o vyvážené a presné informovanie, nemanipulovanie či falšovanie informácií v otázkach témy života ľudí s problémom sexuálnej identity.
 7. 7. Taktiež sa obraciame na formálnych vedúcich kresťanských cirkví aby:
  • Podporili odborné a presné spoznávanie skutočných problémov a potrieb ľudí s problémom sexuálnej identity vo svetle Písma a kresťanskej tradície
  • na základe tohoto poznania navrhli konkrétne alternatívy postojov spoločnosti ako aj cirkvi ku skutočným potrebám a životu ľudí s otvorenou otázkou sexuálnej identity v našej spoločnosti a v jednotlivých cirkvách
  • Na základe poznania potrieb týchto ľudí vytvorili verejne dostupné konkrétne príležitosti pastoračnej či inej pomoci.

Ing. Ondrej Garaj, predseda EA v SR September 12, 2013

 
Sú reformované cirkvi reformovateľné?
Nedeľa, 14 júl 2013

Sú reformované cirkvi reformovateľné?

Znaky aktuálnej potreby zásadnej reformácie

Výročná čl. schôdza EA v SR, 30.5.2013, Košice

Súčasné tradičné nielen slovenské protestantské cirkvi zažívajú zväčša významný pokles členstva, prípadne mladšie spomedzi nich citeľnú dlhoročnú stagnáciu.  To je vyjadrením toho, že evanjeliové kresťanstvo v interpretácii týchto cirkevných komunít stratilo svoju relevantnosť.  Niektorí preto volajú po novej reformácii. Stojí pred nami otázka: Sú reformačné cirkvi reformovateľné? My sme sa rozhodli pozrieť na túto tému cez prizmu myšlienky z reformačných dôb, ktorá s touto otázkou súvisí, a to: ecclesia semper reformanda.

Celý článok...
 
 
   
© 2017 EA v SR
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.